Riktlinjer för ansökan ur Forum Vänersborgs Evenemangsfond

Forum Vänersborg är en ekonomisk förening som samlar alla andra föreningar, företagare och kommun i en stark organisation. Forum Vänersborgs syfte är att genom samverkan stärka näringslivet och föreningslivet i hela kommunen.

Evenemangsfonden

Stora evenemang har en starkt positiv påverkan på såväl föreningsliv som näringsliv och samhälle i stort. Ofta är det de ideella föreningarna som står för arbetsinsatsen medan näringslivet bidrar till finansiering genom sponsring.
Ett lyckat evenemang ger många ringar på vattnet för att stärka engagemang och sammanhållning i en förening. Det bidrar till att stärka varumärket för företagen som är med, det bygger stolthet och minskar utanförskapet i samhället som helhet.

Forum Vänersborg vill bygga vidare på och stimulera den tradition och kompetens som finns när det gäller att våga arrangera stora evenemang. Därför är Forum Vänersborg initiativtagare till den Evenemangsfond som bildats av näringsliv, föreningsliv och kommun i samverkan.

Vem kan bidra?

Alla som vill kan vara med och bidra till Evenemangsfonden. Fonden är öppen för alla stora som små donationer. Bankgiro: 742-2710, glöm inte att märka talongen med bidragsgivarens namn. Alla som deltar i Vänersborgsgalan är med och bidrar till fonden.

Vem kan söka?

För att kunna söka ur Evenemangsfonden måste föreningen vara medlem i Forum Vänersborg. Evenemangsfonden är i första hand öppen för kulturföreningar och idrottsföreningar som är anslutna inom Riksidrottsförbundet. Även andra föreningar kan ansöka men har en lägre prioritet.

När kan man söka?

Er förenings ansökan behöver inkomma senast två månader innan evenemanget genomförs. En förening kan ansöka flera gånger och för flera olika evenemang.

Hur söker man?

Ansökan görs via mail till info@forumvanersborg.se
Ansökan ska innehålla en kortfattad beskrivning av evenemanget och dess utveckling. Blanketten innehåller dessutom ett antal frågor som ska besvaras.
Då det handlar om riskkapital och inte bidrag, skall en budget i balans bifogas ansökan. Ekonomin skall vara transparent för Forum att följa under hela förloppet. Kontonummer och när riskkapitalet önskas skall anges.

Hur fungerar urvalet?

Evenemangsfondens styrgrupp gör ett urval baserat på de kriterier som tagits fram och gör en rekommendation till Forum Vänersborgs styrelse som tar beslut. Styrgruppen består av 2 representanter ur Forum Vänersborgs styrelse, varav en är ekonomiansvarig, 1 representant från Kulturen, 1 representant från SISU idrottsutbildarna samt 1 representant från näringslivet.

Vilka kriterier är det som gäller?

Kriterierna används för att väga olika evenemangsansökningar mot varandra. Genom ett poängsystem får styrgruppen fram prioriteringsordningen.
Vägledande kriterierna är:

 • Påverkar besöksnäringen 15%
 • Stärker föreningslivet 15%
 • Samverkan med andra aktörer 10%
 • Ekonomisk hållbarhet 10%
 • Antal aktiva 8%
 • Genomsnittlig publikvolym 8%
 • Uthålligt koncept 8%
 • Stärker kommunens varumärke 8%
 • Främjar jämställdhet 8%
 • Sysselsätter ungdomar 5%
 • Stärker integration 5%

Totalt 100%

Måste man betala tillbaka?

Evenemangsfondens medel är i första hand ett riskkapital som ska återbetalas utifrån redovisad resultaträkning. På så sätt hjälper föreningarna också varandra att våga satsa på nya evenemang eller utveckla redan befintliga. Fullständig redovisning av genomfört evenemang ska göras till Forum senast två månader efter avslutat evenemang. Redovisningen ska innehålla såväl en allmän rapport som en resultatrapport.

 

X